niedziela, 12 maja 2013

WIELOŚLAD
english below

Drugie urodziny Galerii Raczej

Wernisaż i performance:
16 maja/czwartek
godz. 20.00

Performance:  Victor Petrov/Białoruś

Victor Petrov, białoruski artysta, performer. Urodzony w Mińsku, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Uczestnik wielu wystaw i festiwali na całym świecie. Od  1999 roku kurator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Performance Navinki w Mińsku.
Wystawa Wieloślad
Podsumowując pierwsze dwa lata funkcjonowania, na wystawie zostaną zaprezentowane obiekty działań i akcji organizowanych przez Galerię Raczej. Pozostałości, które zaistniały w rzeczywistości domagającej się konretu: przedmiotu i materii. Performance, w większości przypadków z założenia rezygnuje z funkcji tworzenia artystycznego obiektu, jednak nie odtrąca użycia przedmiotu bądź powstania formy będącej efektem działania. Poprzez zaistniałą sytuację przedmioty te powstają lub też zmieniają się, pozbawiając się tym samym swojej pierwotnej funkcji.
Wystawa prezentować będzie również dokumentację wybranych działań z pierwszych 2 lat funkcjonowania Galerii Raczej.

Wystawa będzie czynna od 17 -19 maja.

Wydarzenie towarzyszące:
Warsztaty Performance z Victorem Petrovem

15 maja/środa
godz.13.00
Sala Teatralna Collegium Maius
ul. Fredry 10, Poznań

Warsztaty będą okazją do praktycznego zapoznania się ze sztuką performance.
Poprowadzi je artysta z wieloletnim doświadczniem twórczym  i kuratorskim. Na warsztaty należy przynieść dowolnie wybrany przedmiot/obiekt, do którego podchodzi się w sposób pozytywny. Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych doświadczeń artystycznych. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Zapisy drogą mailową do 15maja, godz. 11.30 : galeria.raczej@gmail.com


www.galeria-raczej.blogspot.com
www.facebook.com/galeria.raczej


Wydarzenie odbędzie się w ramach Poznan Gallery Weekend.

Organizacja: Galeria Raczej
Partnerzy: Zakład Estetyki Literaciej UAM, Gallery Weekend Poznań, Bachanalia Świat Win
Sponsorzy: ZKZL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


WIELOŚLAD
Second birthday of Galeria Raczej

Galeria Raczej
ul. Głogowska 53, Poznań

Exhibition opening and performance:
16 may/Thursday
8.00 PM

Performance:  Victor Petrov/BY

Victor Petrov, Belarusian artist and performer. Born in Minsk, where he graduated from the Academy of Fine Arts. He participated in many exhibitions and festivals around the world. Since 1999, the curator and director of the International Festival of Performance Navinki in Minsk. 

Exhibition Wieloślad
Summing up two first years of functioning, at the exhibition we will present objects of action and actions organized by the Raczej Gallery.  Residues, which took place in object demanding reality  : the subject and matter. Performance in most cases resigns as creating artistic object, but don't rejects the use of the object in effect of which is the creation of forms of action. Through this situation these objects are created or changed, thus depriving its original function. The exhibition will also present documentation of selected activities of the first 2 years of the Raczej Gallery
The exhibition will be open from 17 -19 May.


Accompanying event:
Performance Workshop with Victor Petrov

May 15 / Wednesday
1.00 PM
Theatre Hall of Collegium Maius
ul. Fredry 10, Poznań

The workshop will be a chance to  get practical acquainted with the performance art.
Will be moderated by an artist with many years of creative and curatorial an experience. For workshops you should bring the freely chosen object which you are coming in the positive way. Participation in the workshop is free of charge and requires no previous artistic experience. The workshop will be conducted in Polish.

Registration by mail to 14 May at. 9.00 PM: galeria.raczej @ gmail.com


www.galeria-raczej.blogspot.com
www.facebook.com/galeria.raczej


The event will be held in the Poznań Gallery Weekend.

Organization: Galeria Raczej
Partners: Zakład Estetyki Literaciej UAM, Gallery Weekend Poznań, Bachanalia Świat Win
Patrons: livinggallery.info, Lazarz.pl, e-splot.pl, radio afera, radio merkury
Sponsors: ZKZL
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz